Tôm Hùm Bông

1_3

Tiết Canh / Bỏ Lò Phomai / Rang Muối / Rang Me / Sashimi / Nướng Mọi