Giá :  700.000đ/kg –  630.000đ/kg
Giá :  239.000đ/con  – 219.000đ/con
Giá :  750.000đ/kg  – 600.000đ/kg
Giá :   2.050.000đ/kg  – 1.650.000đ/kg
Giá :  800.000đ/kg – 720.000đ/kg
Giá:  299.000đ/con  – 269.000đ/con
Giá :  1.150.000đ/kg  – 920.000đ/kg tặng kèm nồi lẩu Thế Giới Hải Sản
Giá:  2.000.000/kg  – 1.800.000đ/kg
Giá :  650.000đ/kg  – 455.000đ/kg
Giá :   179.000đ/con  – 169.000đ/con
Giá :  1.260.000đ/kg – 950.000đ/kg
Giá :  1.500.000 đ/kg – 1.050.000đ/kg
Giá :  2.350.000đ/kg – 2.115.000đ/kg
Giá :  650.000đ/kg  – 455.000đ/kg
Giá:  299.000đ/con  – 269.000đ/con
Giá :  3.000.000đ/kg  – 2.700.000đ/kg
Giá :  3.350.000đ/kg  – 3.015.000đ/kg
Giá :   179.000đ/con  – 169.000đ/con
Giá :  1.260.000đ/kg – 950.000đ/kg
Giá : 3.000.000đ/kg  – 2700.000đ/kg
Giá : 4.300.000đ/kg  – 3.015.000đ/kg
Giá :  239.000đ/con  – 219.000đ/con
Giá : 1.500.000đ/kg  – 1.050.000đ/kg
Giá :  3.000.000đ/kg – 2.700.000đ/kg
Giá :  4.800.000đ/kg – 3.840.000đ/kg
Giá: 350.000đ/kg – 280.000đ/kg
Giá : 1.850.000đ/kg – 925.000đ/kg
Giá:  450.000đ/kg  – 315.000đ/kg
Giá : 2.050.000đ/kg – 1.650.000đ/kg
Giá : 1.150.000đ/kg – 920.000đ/kg
Giá: 2.150.000đ/kg – 1.935.000đ/kg
Giá :  750.000đ/kg  – 600.000đ/kg
Giá :  2.350.000đ/kg – 2.115.000đ/kg
Giá :  700.000đ/kg –  630.000đ/kg
Giá :  800.000đ/kg – 720.000đ/kg
Giá : 25.000đ/kg – 22.500đ/kg
Giá:  2.000.000/kg  – 1.800.000đ/kg
Giá: 290.000đ/kg – 232.000đ/kg
Giá: 600.000đ/kg – 480.000đ/kg
Giá : 450.000đ/kg – 315.000đ/kg
Giá chỉ từ: 630.000đ/kg
Giá chỉ từ: 630.000đ/kg
Giá chỉ từ: 630.000đ/kg
Giá : 180.000đ/con  – 90.000đ/con
Giá chỉ từ: 630.000đ/kg