Súp tôm kiểu Thái

b9c9691f2e6fca4

Thành phần nguyên liệu, tới màu sắc thành phẩm đã làm mọi người hấp dẫn.